Kontakty

Naše škola je od prosince 2012 držitelem CERTIFIKÁTU KVALITY, který získala od Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.

Kontakty:

Adresa školy:
Znojemská 1027
67401   Třebíč
 
Ředitelka školy: 
Ing. Renata Hrušková
mob.:  + 420 777 732 772
e-mail:
renata.hruskova@ssos-sou.cz
 
Zástupce ředitele:
Mgr. Leszek Ciešlak
mob.:  +420 608 772 222
e-mail:
leszek.cieslak@ssos-sou.cz
 
IČ: 253 25 531
Registrace: v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 25705
 
Bankovní spojení:
2100240422/2010  Fio banka
 
Náš profil na Facebooku
 
  
 
 
  
 
Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

Ochrana osobních údajů

Informace o právech subjektů údajů v souladu s nařízením EU GDPR​

 

Dne 25. května 2018 vstupuje v celé Evropské unii v platnost nový zákon o ochraně osobních údajů na základ ě obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679), pro které dále v textu používáme zkratku „EU GDPR“. Toto nařízení se týká zpracování osobních údajů a ukládá naší škole, tj. společnosti Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o., zapsané ve VR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 25705, IČ: 25 32 55 31, se sídlem Znojemská 1027, 674 01 Třebíč (dále jen „škola“), informovat o obecných právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, které jste škole poskytly.

 

Úplné znění EU GDPR je k dispozici na webové adrese https://gdpr-info.eu/.

 

Podrobnější informace:

 

1.           Právo na přístup, Článek 15 EU GDPR

Máte právo požadovat informace o tom, zda a v jaké míře škola zpracovává Vaše osobní údaje (zejména za jakým účelem se údaje zpracovávají, kdo jsou příjemci těchto údajů, po jaké období se budou údaje uchovávat atd.)

 

2.           Právo na opravu, Článek 16 EU GDPR

Máte právo požadovat, aby informace uchovávané školou byly opraveny v případě, že jsou nepřesné nebo neúplné. To zahrnuje i právo na doplnění údajů poskytnutím dodatečného prohlášení nebo upozornění.

 

3.           Právo na výmaz, Článek 17 EU GDPR

Máte právo požadovat, aby škola vymazala Vaše osobní údaje. To je možné například v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo musí být osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti. Nicméně v jednotlivých případech nemusí být toto právo uznáno. 

 

4.           Právo na omezení zpracování, Článek 18 EU GDPR

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. To je možné například v případech, kdy škola neshromáždila správné údaje nebo je-li zpracování osobních údajů nezákonné. Pokud je právo na omezení zpracování uplatněno, škola může osobní údaje zpracovat pouze v úzce definovaných případech stanovených platnou právní úpravou.

 

5.           Právo na přenositelnost údajů, Článek 20 EU GDPR

Máte právo požadovat, aby škola poskytla Vám nebo Vámi určenému správci osobní údaje, které se Vás týkají, v běžně používaném elektronickém a strojově čitelném formátu, pokud jste tyto údaje poskytli Vy sami na základě smlouvy nebo souhlasu.

 

6.           Právo vznést námitku, Článek 21 EU GDPR

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů s účinkem do budoucna, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu (viz Článek 6, odst. 1 písm. e), f) nařízení EU GDPR). Pokud vznesete námitku, škola ověří, zda jsou splněny zákonné požadavky na zpracování Vašich osobních údajů, a pokud tomu tak není, upustí od veškerého dalšího zpracování Vašich osobních údajů.

 

7.           Právo podat stížnost u dozorového úřadu, Článek 77 EU GDPR

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu Evropské unie nebo členského státu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení EU GDPR. Kontaktní informace příslušných dozorových úřadů lze dohledat na webových stránkách Evropské komise

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 

8.           Uplatnění práv subjektů údajů

Na dotazy vznesené elektronicky bude odpovězeno také elektronicky, pokud jste ve svém dotazu nepožádali jinou formu. Informace a oznámení ve vztahu k EU GDPR jsou poskytovány zdarma. Pouze v případě zjevně neopodstatněných nebo přehnaných požadavků je škola oprávněna požadovat případnou náhradu vzniklých nákladů. Žádosti o informace se obvykle zpracovávají do tří pracovních dnů, nejpozději do jednoho měsíce po obdržení žádosti. Tato lhůta může být prodloužena o další dva měsíce, vyžaduje-li to náročnost, četnost žádostí či množství doprovodné dokumentace a nezbytnost jejího dohledání. O případném prodloužení lhůty Vás bude škola informovat během jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti s uvedením důvodů prodlení.

 

9.           Správce údajů ve smyslu EU GDPR

Odpovědnou osobou školy plnicí funkci pověřence pro ochranu osobních údajů je Mgr. JIŘÍ VÍTEK

kontakt:  e-mail: jiri.vitek@ssos-sou.cz, tel. +420 731 812 818.

 

  

Ing. Renata Hrušková

24. 5. 2018 17:37